dilluns, 1 de març de 2021

MOROSITAT A LA TEVA COMUNITAT DE VEÏNS?

En totes les comunitats de veïns sempre hi ha un veí que per diferents raons deixa de pagar les quotes comunitàries i deixa un deute.

Evidentment hi han múltiples circumstàncies per les quals qualsevol persona pot deixar de pagar les seves quotes comunitàries i així neix un veí morós. Per aquesta raó hem de diferenciar entre un morós ocasional, algú que hagi tingut un contratemps laboral, i mentre aquest duri deixi de pagar les quotes, però quan aquesta situació es regularitza es posa al dia amb el deute; i després tenim el morós professional, el qual després d'haver intentat trobar una solució extrajudicialment i aquesta no ha estat corresposta, l'única solució és portar-lo directament als tribunals.

NOTA: No obstant això, cal considerar que el màxim de temps que té una comunitat de propietaris per reclamar un deute és de 5 anys.

Per poder reclamar el deute a un veí morós ha de seguir obligatòriament aquests passos:

1.- Celebrar una junta de veïns degudament convocada on s'acordi la certificació i liquidació del deute, així com autoritzar el president / administrador de la comunitat perquè la exigeixi judicialment.

NOTA: Quan la quantitat del deute és igual o inferior de 2.000 € no es precisa d'advocat ni procurador, encara que és altament recomanable.

2.- Redactar l'acta de la Junta de Comunitat de Propietaris en la qual s'acordarà la certificació i liquidació del deute del veí morós. L'acta ha de constar dels requisits essencials com ara, data, lloc, convocatòria, assistents, acords, i ha d'anar signada pel president i / o administrador.

3.- Redactar el certificat-liquidació de deute, que tindrà forma de carta adreçada a l'propietari deutor i on ha d'expressar que a través de la Junta de propietaris, es va aprovar la liquidació del deute i es va acordar emprendre accions judicials per reclamar, facultant a el president a realitzar els actes necessaris per aquest fi.En la notificació al veí cal advertir-li que ha d'abonar el deute abans d'un dia límit, si aquest no s'abonés, es produirà la reclamació judicial on li correspondran el pagament de les costes processals.

Després d'aquests passos l'informació de les diferents convocatòries, es notificarà per carta certificada amb justificant de recepció burofax, si no, es publicarà en el tauler de la comunitat o en un lloc visible, ja que als 3 dies i d'acord amb l'article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal, aquest avís es convertirà en una notificació.

Cal tenir en compte en la decisió d'acudir als tribunals és competència de la Junta de Veïns i s'ha de votar per majoria simple.